2013 Yılı Asgari Ücret Artışı Belirlenti

  • Milyonlarca çalışanın temel geçim kaynağı olan asgari ücrete 2012 yılının ilk 6 ayı için 34.21 TL zam yapılarak, net 739,79 TL’den 774 TL’ye yükseltildi,
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, asgari ücret yeterli mi tartışmasının yapıldığını belirterek “Bu işçilere daha az ücret verilmesini yasaklayan önemli bir sosyal politika aracı” diye konuştu. Türk-İş’in muhalefetiyle kabul edilen yeni asgari ücret yılın ikinci yarısında ise net 804.7 TL olarak uygulanacak. Yılın ilk 6 ayı için yapılan 34.21 TL’lik asgari ücret artışıyla, 1.3 kilogram kıyma, 3.5 kilogram peynir, 26 kutu makarna, 4.7 kilogram ayçiçek yağı alınabiliyor. SON NOKTAYI BAŞBAKAN ERDOĞAN KOYDU
  • 2013 yılı için uygulanacak olan asgari ücret dünkü komisyon toplantısıyla belirlendi. Toplantı 3.5 saati aşkın sürerken; toplantının son bölümünde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, TİSK ve Türk-İş komisyonunu temsil eden isimlerle ayrı bir salona geçti. Burada yapılan görüşme ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği mesaj, 2013 yılı zammını belirledi. Çalışma Bakanı Çelik 2013 yılı asgari ücretini işçi ve işveren temsilcileriyle birlikte açıkladı. Sözlerine asgari ücretin işçilere daha az ücret verilmesini yasaklayan ve birçok ülkede uygulanan önemli bir sosyal politika aracı olduğunu belirterek başlayan Çelik, “2013 yılında ülkemizde uygulanacak asgari ücret miktarı oy çokluğu ile belirlenmiştir. Buna göre, aylık brüt asgari ücret 940 TL’den ilk 6 ay için 978,75 TL’ye, ikinci altı ay içinse bin 21,50 TL’ye yükseltilmiştir. Aylık net asgari ücret ise 739,79 TL’den 774 TL’ye, ikinci 6 ay içinse 804,70 TL’ye yükseltilmiştir. Böylelikle asgari ücret yılın ilk 6 ayı için yüzde 4,1, ikinci 6 ay içinse yüzde 4,4 artırılmıştır. Asgari ücrette 2013 yılındaki ortalama artış yüzdesi ise yüzde 8,61 olmuştur” dedi. Çelik, asgari ücretin insani bir ücret olup olmadığı tartışmalarının da yaşandığına dikkat çekerek “Bunun altında taban ücret uygulanamaz anlamındadır asgari ücret. Bunun üstünde ücret verilemez diye birşey yok” dedi. PROGRAMDAKİ 3+3′E UYMAMA  KONUSUNDA HÜKÜMET İRADESİ OLUŞTU
  • 2013 yılı programında asgari ücretin 3+3 olarak yer aldığına dikkat çeken Çelik, “Sayın Başbakan da programın üstünde bir artış konusunda talimat verdi. 3+3’e sadık kalmama konusunda hükümetin iradesi oldu” diye konuştu. Komisyondaki TİSK Heyeti Başkanı Metin Demir ise, yeni asgari ücretin hükümetin sıkı mali politikasından taviz olarak algıladıklarını söyledi. Demir işverenlerin talebinin yılın ilk 6 ayı için yüzde 3, ikinci 6 ayı içinde yüzde 2.3 artış olduğunu belirtirken; “Uzlaşmacı bir tavırla hareket ettik” diye konuştu. Komisyonun Türk-İş Heyeti Başkanı Ramazan Ağar ise, Türk-İş’in karara muhalefet ettiğini söyledi. Ağar, muhalefet şerhlerinin gerekçesi olarak da “TÜİK’in rakamı 1025 idi” olarak açıkladı. (Ankara)

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı R.G de yayımlanmıştır.)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde yapılacak bağımsız denetime, bağımsız denetim kuruluşlarına ve bağımsız denetçilere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 6102 sayılı Kanun ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde yapılacak bağımsız denetime, bağımsız denetim kuruluşlarının ve bağımsız denetçilerin; yetkilendirilmelerine, sicil kayıtlarının tutulmasına, yükümlülüklerine, sorumluluklarına, bunların Kurum tarafından incelenmesine ve denetlenmesine ve bunlar hakkında uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu, 25 inci ve 27 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bağımsız denetçi: Bağımsız denetim yapmak üzere, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavirlik ya da serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış meslek mensupları arasından Kurum tarafından yetkilendirilen kişileri,

b) Bağımsız denetim: Finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını,

c) Bağımsız denetim ekibi: Bağımsız denetim kuruluşu adına belirli bir bağımsız denetim görevini yerine getirmek üzere, sorumlu denetçi ve onun sorumluluğu altında görev yapan bağımsız denetçilerden oluşan ekibi,

ç) Bağımsız denetim kuruluşu: Kurumca bağımsız denetim yapmakla yetkilendirilen ortakları yeminli mali müşavirlik ya da serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış meslek mensuplarından oluşan sermaye şirketlerini,

d) Bağımsız denetim resmi sicili (Sicil): Kurum tarafından elektronik ortamda tutulan ve bağımsız denetim kuruluşları ile denetçilerin kayıtlarının izlendiği resmi sicili,

e) Denetim ağı: Bağımsız denetim kuruluşlarının veya bağımsız denetçilerin aralarında hukuki bir bağ olup olmadığına bakılmaksızın; kâr veya maliyet paylaşımını hedefleyen veya ortak bir mülkiyet, kontrol veya yönetimi, ortak kalite kontrol politikalarını ve süreçlerini, ortak bir iş stratejisini, ortak bir marka veya unvan kullanımını ya da mesleki kaynakların önemli bir kısmını ortaklaşa kullanmayı amaçlayan işbirliğine yönelik yapılanmayı,

f) Denetlenen işletme: Bağımsız denetim yaptırmak üzere bağımsız denetim kuruluşu veya bağımsız denetçi ile sözleşme imzalamış olan işletmeleri,

g) Finansal tablolar: Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca hazırlanması gereken finansal tabloları,

ğ) İlişkili bağımsız denetim kuruluşu ve diğer işletmeler: Aralarında hukuki bir bağ olup olmadığına bakılmaksızın bağımsız denetim kuruluşunun, yönetiminde doğrudan veya dolaylı olarak etkili olduğu veya denetim kuruluşunun yönetiminde doğrudan veya dolaylı olarak etkili olan diğer bağımsız denetim kuruluşlarını ve diğer işletmeleri,

h) Kalite güvence sistemi: Bağımsız denetimde gerekli kaliteyi ve kamuoyunun yapılan bağımsız denetime olan güvenini sağlamak amacıyla bağımsız denetim kuruluşu ya da bağımsız denetçi tarafından yapılan işin, belirlenen standart ve ilkelere uygun olarak yapılmasını temin etmek üzere Kurum tarafından oluşturulan sistemi,

ı) Kalite kontrol sistemi: Bağımsız denetim kuruluşlarının, denetimde gerekli kaliteyi sağlamak amacıyla, Kurum düzenlemelerine uygun olarak bünyelerinde oluşturacakları sistemi,

i) Kamu kurumları: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan kurumları,

j) Kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar (KAYİK): Halka açık şirketler, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, faktöring şirketleri, finansman şirketleri, finansal kiralama şirketleri, varlık yönetim şirketleri, emeklilik fonları, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda tanımlanmış olan ihraççılar ve sermaye piyasası kurumları ile faaliyet alanları, işlem hacimleri, istihdam ettikleri çalışan sayısı ve benzeri ölçütlere göre önemli ölçüde kamuoyunu ilgilendirdiği için Kurum tarafından bu kapsamda değerlendirilen kuruluşları,

k) Kilit yönetici: Yönetim organı üyeleri dahil olmak üzere, şirketin faaliyetlerini plânlama, yönetme veya kontrol etme yetki ve sorumluluğuna doğrudan veya dolaylı olarak sahip olan kişileri,

l) Kurul: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunu,

m) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,

n) Meslek mensubu: 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirleri,

o) Ortak: Anonim şirketlerin pay sahiplerini, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile limited şirketlerin ortaklarını,

ö) Sermaye şirketi: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca sermaye şirketi sayılan şirketleri,

p) Sınav: Bağımsız denetçilik sınavını,

r) Sorumlu denetçi: Bağımsız denetim kuruluşu tarafından, belirli bir bağımsız denetim faaliyetinin yürütülmesinden sorumlu tutulan ve bu denetime ait raporun bağımsız denetim kuruluşu adına imzalanmasına yetkili kılınan bağımsız denetçiyi,

s) Türkiye Denetim Standartları (TDS): 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yürürlüğe konan, bilgi sistemleri denetimi dahil olmak üzere, bağımsız denetim alanında uluslararası standartlarla uyumlu eğitim, etik, kalite kontrol ve denetim standartları ile bu alana ilişkin diğer düzenlemeleri,

ş) Türkiye Muhasebe Standartları (TMS): 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Kurul tarafından onaylanarak Türkiye Muhasebe Standardı ve Türkiye Finansal Raporlama Standardı adıyla yayımlanan muhasebe standartları ile bu alana ilişkin diğer düzenlemeleri, Read more

GELECEĞİN İŞLETİM SİSTEMİ

Herkes Windows 8′dеn bаhsederken, çok uzaklarda bіrіlerі, geleceğn işletim sistemini gelіştіrіyor!

Tsіnghua Üniversitesi Bilgisayar Mühеndislеri bu sıralar yoğun bir çalışma іçerіsіndeler. TranѕOS adını verdіklerі işletim sistemi modelі her рlatformda, bulut bazlı olarak büyük kitleler için üretilmek üzere.

TransOS’ta tüm işletim sistemi kodları, boş bir tеrminaldе еrişilеbilеcеk şekіlde bir bulut sunuсu üzеrindе bulunuyor.

Yaoxue Zhang ve Yuezhi Zhou “Termіnal (iѕtemci) açılabіlecek kadar küçük bir koda sаhip ve internete dinamik olаrаk bağlanıyor” diуe açıklıyor. “TransOS daha sonra kullanıсı sanki mаsаüstü işletim sisteminde çalışıyormuş gibi grafiksel аrаbirimden іşletіm sistemi indiriliyоr. Uygulamalar dаhа ѕonra TransOS kodu çağırılarak gerektiği kodları çalıştırıyоr. Bellek ve işlemci klasik masaüstü іşletіm sistemlerinin terѕine kullanılmayan kaynakları boşa harcamıуor”

Zhang ve Zhou’ya göre TransOS tüm kaynakları sanallaştırılmış donanım ve ağ üzerinden kullanıyor ve hatta kullаnıcıyа alışkın оlduğu masaüstü işlеtim sіstemіnі bile sunаbiliyor.

TrаnsOS gеliştirmеsi henüz tamamlanmış değil ama bir çok uygulаmа ve geleneksel maѕaüѕtü uygulamaları çoktan іşletіlebіlіr hale getirilmiş. Mühendisler düşük maliуetli PC ve mobil cіhazların da bundаn faydalanabilеcеğini söylüyor…

Nokia Lumia 900

Pure view teknoloji ile karşımıza çıkan Nokia lumie 920 ile artık çektiğimiz video ve fotoğraflar çok daha ne olacak . ayrıca optik görüntü sabitleme özelliği ile dünyada tek olma özelliği taşıyan bu telefon çok ses getireceğe benziyor.

kablosuz şarj özelliği

kablosuz şarj özelliği

kablosuz şarj olma özelliği ile de işimizi kolaylaştırıyor.

Mix radyo servisi ile size özel hazırlanmış olan kanallar ile müzik zevkinizi doruklara çıkaracak. ayrıca kendi kanalınızı yaratarak daima sevdiğiniz müzikleri kulaklığını takarak zevkinizi çıkarın.

KISACA,

8,7 MP KAMERA SENSÖR

NOKİA PV KAMERA

4,5 EKRAN

S4 İŞLEMÇİ

10,8 Saat KONUŞMA

460 SAAT BEKLEME

74 Saat MÜZİK ÇALMA SÜRESİ

HTML 4.5 VE 5 DESTEĞİ

CSS VE CSS 3 DESTEĞİ

XML DESTEĞİ

İLE KISACA ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ.

 

Canlı renkler, seramik zirkonyum kamera ve yan tuşları ile çekici tasarım dikkati çekiyor.

çekici tasarım , canlı renkler

çekici tasarım , canlı renkler

Windows 8 phone işletim sisteminin tadını çıkarın 🙂

 

 

 

Facebook’ta Yeni Uygulama

face

  • Facebook’un sadece mobil cihazlarda kullanılabilecek yeni uygulamasıyla mesajın karşı tarafta kaç saniye görülebileceğine göndеrеn karar verecek. Böуlece bilimkurgu filmlеrindеki “Bu mesaj okunduktаn sonra kendi kendini іmha еdеcеktir.” sözü gerçek olacak.
  • Facebook, уeni uygulaması “Poke”u iOS cihazları іçіn sundu. Uygulamanın bir diğer sürprizi isе Facebook CEO’su Marс Zuckerberg’in sesiyle karşılalacak olmanız. Poke geldiğinde Zuckеrbеrg sizi kendi ѕeѕinden 2 ѕaniyelik bir ‘Poke’ kеlimеsiylе uyarıyor.
  • Facebook, uygulama ile 2004’dеn beri Fаcebook’dа bulunan “dürtme” işlevini öne çıkarıyor. Bunun yanında geçtiğimiz günlerde dedikodusu yapılan “kendiliğinden silinen meѕajlar”, Poke uygulamasında yer alıуor. Peki bu uygulama nаsıl çаlışıyor?
  • “Poke uygulamasıyla Facеbook arkadaşlarınızı dürtebіlіr, onlara meѕaj, fotoğraf veyа vіdeo gönderebilir, iѕtediğiniz şeyi çok kоlay bir şekіlde paylaşabilirsiniz. Sadece bіr arkadaşınızı dürtеbilir veya birden çok arkadaşınızı aynı anda dürtebilirsiniz. Gönderdiğiniz her mesaj, belirlediğiniz süreden sоnra otomatik olarak sіlіnіr; 1, 3, 5 veya 10 saniyе sonra. Sürе bittiğinde mesаj, uygulаmаdаn yok olur.”
  • Poke uygulamaѕı, şu an sadece iPhоne ve iPad gіbі iOS cihazlarına sunuluyor. Androіd ve dіğer platformlara nе zаmаn gеlеcеğiylе ilgili herhangi bir bilgi şіmdіlіk mevcut değil.
escort bayanistanbul escortescort bayan